Takenpakket syndicus

Al onze taken en diensten inzake het administratief, technisch en financieel beheer welke behoren tot de wettelijk gereglementeerde opdracht (B.W. art. 577  2-14) van een syndicus, zijn inbegrepen in onze “all in” beheervergoeding.

Takenpakket syndicus

 1. Statutaire Algemene Vergadering bijeenroepen
 2. De beslissingen van de Algemene Vergadering notuleren in het daartoe bestemde register
 3. De beslissingen van de Algemene Vergadering uitvoeren
 4. Bewarende maatregelen treffen en daden van voorlopig beheer stellen.
 5. Het vermogen van de Vereniging van Mede-eigenaars beheren.
 6. Daartoe zal de syndicus 1 x per jaar een afrekening van het gemeenschappelijk en privatief verbruik opmaken, welke het volgende omvat:
  • een kostenopgave per kostensoort en verdeelsleutel
  • een tabel voor de verdeling van de kosten onder de mede-eigenaars of een individuele afrekening van de te verdelen kosten
  • een vermogensstaat van de Vereniging van Mede-eigenaars
  • Dit vermogen wordt verplicht geplaatst op diverse rekeningen, waaronder een rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal.
 7. De Vereniging van Mede-eigenaars vertegenwoordigen zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken.
 8. Aan elke persoon, die het gebouw krachtens een persoonlijk of zakelijk statuut bewoont, doch in de Algemene Vergadering geen stemrecht heeft, de datum meedelen van de jaarlijkse algemene vergadering.
 9. Het overdragen van het volledige dossier van beheer aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste Algemene Vergadering, binnen een termijn van 30 dagen na de beëindiging van de overeenkomst.
 10. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering die de uitoefening van zijn taak als syndicus dekt.
 11. Het bieden van de mogelijkheid aan de mede-eigenaars om inzage te kunnen nemen in alle niet private documenten en gegevens over de mede-eigendom.
 12. Het bewaren van het post-interventiedossier indien dit aanwezig is.
 13. Het voorleggen aan de gewone Algemene Vergadering van een jaarlijks evaluatierapport m.b.t. de geregeld verrichte leveringen.
 14. Toestemming vragen aan de Algemene Vergadering om een overeenkomst te sluiten met partijen zoals vermeld in artikel 577-8 §4 15° B.W.
 15. Het bijhouden van de persoonsgegevens (naam, adres, de gedeelten en de referenties van de kavels) van wie gerechtigd is deel te nemen aan de Algemene Vergadering en het overmaken van deze informatie aan de mede-eigenaar of notaris zoals bepaald in art. 577 – 8 § 4, 16° B.W.
 16. Het voeren van de (dubbele) boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning opgesteld minimum genormaliseerd rekeningstelsel en dit vanaf de datum waarop dit rekeningstelsel verplicht in de betreffende mede-eigendom moet worden toegepast.
 17. Het opmaken van een begrotingsraming voor zowel de lopende uitgaven als de buitengewone te verwachten kosten. Deze begrotingen dienen jaarlijks te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
 18. Aanvullende opdrachten omvatten werkzaamheden die krachtens de wet en de statuten tot het domein van de syndicus behoren.
 • organiseren van een tweede zitting van de algemene vergadering;
 • bijwonen vergadering raad van mede-eigendom (max. 2 per jaar);
 • organiseren van een buitengewone algemene vergadering (max. 1 per jaar)
 • per email versturen van briefwisseling, verslagen en afrekeningen
 • online toegang tot documenten van de vereniging van mede-eigenaars (website);
 • regelmatig bezoek van het gebouw en periodieke controle op onderhoudscontracten
 • voorbereiding, opvolging en beheer van geschillendossiers die aan een advocaat moeten worden voorgelegd;
 • de vertegenwoordiging van de mede-eigendom, in de hoedanigheid van bouwheer, bij het uitvoeren van grote werkzaamheden;
 • het zoeken en aanwerven van nieuwe personeelsleden wanneer er een vacature is;
 • het beheer van schadegevallen voor de verzekering;
 • bijwonen expertises verzekeringsdossiers;
 • aanwezigheid bij de procedures van voorlopige en definitieve oplevering;
 • alle diensten die noodzakelijk zijn voor het overnemen en openen van de boekhouding van het gebouw in de mate waarin de ontvangen elementen niet conform zouden zijn aan artikel 577 8, § 4, 9°B.W.;
 • het opmaken van een bestek voor wat betreft de opdrachten en contracten waarbij mededinging verplicht is;
 • opnemen van gemeenschappelijke tellers en privatieve verdeling
 • briefwisselingskosten
 • Afsluitingskosten overname syndicusdossier